Rydym ni’n helpu pobl i leihau eu defnydd o adnoddau er mwyn iddyn nhw arbed arian – a dod yn rhan o’r mudiad sy’n brwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd. Rydym ni’n gweithio gyda chwmnïau cyfleustodau, cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i gefnogi rhaglenni sydd â’r nod o leihau gwastraff, arbed ynni a dŵr a lleihau nifer yr aelwydydd sydd mewn tlodi tanwydd.

Mae ein ‘Meddygon Gwyrdd’ yn rhoi help llaw i bobl yn y cartref i arbed arian ac adnoddau, ac rydym hefyd yn cynllunio prosiectau cymunedol sy’n hybu ailddefnyddio ac ailgylchu eitemau fel dodrefn a nwyddau gwynion, gan greu ‘economi gylchol’ ac arbed arian i aelwydydd.

Ein cryfderau

Canolbwyntio ar gostau: Rydym ni’n dangos i bobl bod gweithredu mewn modd gwyrdd yn dda i’r blaned ac i’r boced. Rydym ni’n canolbwyntio’n fanwl ar ffyrdd o helpu unigolion, aelwydydd a chymunedau i arbed arian a sicrhau’r incwm mwyaf posibl.

Cynghorwyr profiadol: Mae ein ‘Meddygon Gwyrdd’ a staff hyfforddedig eraill yn gwybod sut i sicrhau’r arbedion mwyaf a sut i annog pobl yn gynnil i newid eu hymddygiad.

Camau ymarferol: Nid dim ond cynnig cyngor ydym ni, rydym hefyd yn cymryd camau ymarferol, o osod mesurau arbed dŵr i helpu pobl i lenwi ffurflenni i wneud cais am grantiau neu newid darparwyr ynni.

Arbenigo ar atgyfeirio: Gwyddom y bydd pobl sy’n cael trafferth gyda’u biliau neu’n byw mewn cartrefi oer a llaith yn ymdopi ag amrywiaeth fawr o broblemau, o gyflyrau iechyd i unigedd. Mae ein staff wedi cael eu hyfforddi i sylwi ar broblemau fel hyn ac i atgyfeirio pobl at y gwasanaeth lleol iawn.

Effeithlonrwydd Ynni a Thlodi Tanwydd

Effeithlonrwydd Ynni a Thlodi Tanwydd

Rydym ni’n arbenigo ar helpu’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas i roi hwb i’w hincwm trwy arbed ynni, er mwyn iddyn nhw allu byw’n fwy cyfforddus a lleihau eu heffaith amgylcheddol.

Arbed Dŵr

Arbed Dŵr

Mae ein cynghorwyr yn helpu pobl i leihau faint o ddŵr maen nhw’n ei ddefnyddio, gan arbed arian a lleihau’r straen ar ein hadnodd naturiol pwysicaf.

Gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu

Gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu

Rydym ni’n helpu pobl i gydweithio i leihau gwastraff, i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ailddefnyddio ac ailgylchu ac i arbed arian trwy allu cael cynhyrchion ail-law a chynhyrchion sydd wedi’u hailwampio a’u gwellgylchu.