Rydym ni’n helpu pobl i ddod ynghyd i newid y mannau lle maen nhw’n byw er gwell ac i ddatblygu eu sgiliau, meithrin eu hyder a chyfarfod â ffrindiau newydd. Rydym ni’n rhoi i gymunedau yr offer i gymryd yr awenau eu hunain, ac yn cefnogi gweithredu ar y cyd i fynd i’r afael â heriau amgylcheddol.

Rydym ni hefyd yn rhedeg cyfleusterau cymunedol fel gerddi, rhandiroedd a chanolfannau ac yn trefnu digwyddiadau a sesiynau chwarae a gwirfoddoli sy’n dod â grwpiau gwahanol ynghyd, yn meithrin cysylltiadau cymdeithasol ac yn hybu llesiant.

Ein cryfderau:

  • Gweithredu cymdeithasol ymarferol: rydym ni’n helpu pobl i dorchi eu llewys a gwneud gwahaniaeth ymarferol i’w hamgylchiadau, gan greu ymdeimlad o gyflawni a chan adael effaith weladwy. 
  • Hanes o lwyddo: rydym ni’n ymgynghori â chymunedau, eu cynnwys a’u galluogi ers mwy na deng mlynedd ar hugain, ac rydym ni’n deall sut y gyrraedd y rheiny na ofynnir am eu barn yn aml.
  • Galluogwyr cymunedol: rydym ni’n arbenigo mewn helpu pobl i drefnu eu hunain ac i gymryd y camau cyntaf at weithredu cymunedol ymroddedig.
  • Cysylltu pobl â natur: rydym ni’n dod â phobl ynghyd trwy welliannau amgylcheddol lleol, ac rydym ni’n frwd ynghylch buddion natur a seilwaith gwyrdd i lesiant. 
  • Canlyniadau lluosog: rydym ni’n cynllunio mentrau sy’n gwella bywydau a chymdogaethau mewn nifer o ffyrdd: er enghraifft, gwella parc lleol ac ar yr un pryd lleihau arwahaniad a chynyddu gweithgarwch corfforol.

 

Addysg amgylcheddol

Addysg amgylcheddol

Rydym ni’n helpu plant, teuluoedd a’r gymuned ehangach i feithrin gwell cysylltiadau â natur ac i ddysgu mwy am y problemau mawr sy’n effeithio ar ein hamgylchedd yn lleol ac yn fyd-eang. Mae hynny’n golygu hybu ymwybyddiaeth amgylcheddol a gweithredu ar faterion fel sbwriel, gwastraff, llygredd aer, bwyd iach a diogelu mannau gwyrdd.

Ymgysylltu â chymunedau a meithrin gallu

Ymgysylltu â chymunedau a meithrin gallu

To be addedRydym ni’n gweithio gyda grwpiau llawr gwlad mewn cymunedau i’w helpu i wneud gwelliannau sy’n para i’r mannau lle maen nhw’n byw ac i’w galluogi i fod â llais gweithredol yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw. Rydym ni’n arbenigwyr ar ymgysylltu â phobl na chaiff eu lleisiau eu clywed yn aml ac ar ddefnyddio prosiectau ymarferol i wella iechyd a lles, hybu integreiddio a chynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar wasanaethau.

Gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol

Gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol

Rydym ni’n helpu pobl i weithredu gyda’i gilydd i wella cymdogaethau ac i gynorthwyo eraill sydd mewn angen. Drwy wirfoddoli rheolaidd a digwyddiadau gweithredu cymdeithasol unigol, rydym ni’n harneisio sgiliau a brwdfrydedd pobl o bob oed a chefndir i chwarae rhan gadarnhaol yn eu cymuned ac i weithredu ar yr amgylchedd.

Lechyd a Lles

Lechyd a Lles

Rydym ni’n helpu i greu mannau iachach a gwyrddach i fyw, yn cynnal gweithgareddau cymunedol sy’n hybu byw mewn ffordd iachach ac yn cynorthwyo pobl trwy wirfoddoli ymarferol i wella eu lles ac i reoli cyflyrau iechyd.